Byggnader

Museet

Museet innehåller huvuddelen av föreningens föremålssamlingar. Dessutom samlingssalar, kök och toaletter. Det första museet invigdes av landshövding Nils Edén på hembygdsfesten 1937. Begivenheten spelades också in av Radiotjänst. På 1990-talet byggdes museet ut, bland annat för att rymma Viksbåten. Den ursprungliga byggnaden är uppförd i tegel, delvis av återvunnet material från Skebo bruk. Utbyggnaden på 1990-talet blev möjlig tack vare enorma ideella arbetsinsatser, statligt bistånd i form av ALU-arbetare och ett oväntat och stort pengatillskott genom ett testamente.

På friluftsscenen har genom åren berömdheter som Snoddas, Harry Brandelius och ABBA framträtt. På den årliga sommarfesten genomförs här förutom olika sång- och musikframträdanden också kåserier och föreläsningar av lättare slag. Festen har gästats av bland andra Kjell-Olov Feldt, antikexperten Peder Lamm, författaren Erik Eriksson, och TV-programledaren och journalisten Suzanne Axell.

Hammarbystugan

Hammarbystugan är flyttad från Vikstorpen i Hammarby, Lohärad. Den är från 1700-talet, och är en parstuga med farstu, kök, kammare och anderstuga. Inventarierna är delvis från samma tid som byggnaden. Den typiska gråstensspisen har hönsburar uppe vid taket på båda sidor om skorstenen. Vällingklockan som sitter på husets gavel kommer från Färsna gård utanför Norrtälje.

Viksboden

Viksboden är en visthusbod, dvs den har använts för förvaring av matvaror som t.ex. saltat och rökt fläsk, korv, salt sill, drycker, mjöl och gryn. Den kommer ursprungligen från ett hemman i Vik. Timmret är från 1500-talet och en del av stockarna är utvändigt dekorerade med utskurna ornament. Byggnaden hade ursprungligen vasstak, men vid flytten till Erikskulle på 1920-talet lades istället ett s.k. färjtak av trä. Ett fönster har även tagits upp i ena gaveln och en "kiosklucka" i den andra.

Rustkammaren

Den lilla rustkammaren kommer från Ekeby, Söderbykarl. Den innehåller den indelte soldatens utrustning. Även seldon och sadlar för hästen förvaras här.

Båtsmanstorpet

Båtsmanstorpet kommer från Vik, den by där Erikskulle ligger, men det hade inte sin ursprungliga plats just här, utan flyttades hit 1920. Torpet som är byggt 1828 är en sk enkelstuga med farstu, kök och en liten kammare. Den är inredd med möbler som också kommer från Vik.

Sockenmagasinet

Det gamla sockenmagasinet blev den första byggnad som flyttades till Erikskulle, redan 1919. Magasinet som tidigare använts som spannmålslager hade nu spelat ut sin roll. Kommunalstämman i Söderbykarl beslutade därför att skänka byggnaden till den nybildade fornminnesföreningen. Bottenvåningen inrymmer numera inredning och inventarier från en lanthandel.

Linbastan

Linbastan kommer från Igelsta, Söderbykarl. På grund av brandrisken eldas den underifrån, med ingång från baksidan. Efter att ha rötats torkades linet i bastan, för att sedan bråkas. Därefter vidtog skäktning, häckling, spinning och eventuellt tvinning, innan lingarnet var färdigt att väva av.

Smedjan

Smedjan kommer från Karby i Estuna och flyttades hit på 1970-talet.

Väderkvarnen

Väderkvarnen har flyttats från Lill-Råda i Roslagsbro. Den var i bruk i mindre skala ända fram till 1920-talet och flyttades hit på 1930-talet. Kvarnen är en sk stolpkvarn, där hela kvarnhuset kan vridas runt den genomgående lodräta axeln.

Jersömagasinet

När husbehovsbränningen av spritdrycker förbjöds uppkom behovet av brännerier, som kontrollerades av kronan. Detta byggdes 1707 i Norr-Järsö. Till byggnaden är kopplat en oxvandring, som användes för drivning av maskiner, t.ex. kvarnar.