Föreningen

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening är Stockholms läns äldsta hembygdsförening, bildad redan 1918. Föreningen äger och förvaltar Erikskulle museum och hembygdsgård.

Föreningens syfte är att vårda, bevara och sprida kunskap om den lokala historien - dess byggnader, föremål, traditioner, levnadsvillkor mm. Föreningen verkar också för en utveckling av bygden i samklang med historien, genom att t.ex. arbeta för att kulturvärden tillvaratas vid samhällsförändringar.  

Man har systematiskt samlat föremål sedan slutet av 1800-talet. 1919, året efter föreningens bildande, upplät en av föreningens grundare, Erik Eriksson, ett stycke mark i byn Vik i Söderbykarl. Där började man bygga upp det hembygdsmuseum som fick namnet Erikskulle. Hit har sedan dess många kulturhistoriskt intressanta byggnader flyttats. Mycket arbete läggs idag ned på att förvalta byggnader och föremål, och samlingarna växer hela tiden.

Föreningen är mycket aktiv i sitt arbete och har bland annat återskapat en kvinnodräkt från 1850-talet. Förutom föremålsssamlandet arkiveras även bilder och inspelade intervjuer som handlar om bygdens historia.

En del av arbetet i föreningen genomförs som studiecirklar. Bland annat har en grupp av föreningens medlemmar under många år varit aktiva i en snickarverkstad, där man under trevliga former tillverkat vinster till sommarfestens populära hemslöjdstombola.

Under våren 2004 startades ett arbete med överföring till dator av de ca 240 dagböcker som Gustaf Lovén (1856-1935) testamenterade till föreningen. Målet är att ge ut delar av samlingen i någon form. Den första - från år 1905 - finns att köpa på Erikskulle. Dagböckerna är ett viktigt kulturhistoriskt dokument över Söderbykarl under decennierna kring det förra sekelskiftet.

Midsommar firas på Erikskulle i samarbete med Söderbykarls IF. Drygt en vecka senare är det dags för föreningens egen stora Sommarfest. En årlig tradition sedan 1919. Därefter hålls Erikskulle öppet för besökare alla söndagar fram till och med augusti.

Under året arrangeras också ett antal lite enklare aktiviteter, i första hand för medlemmar, men även andra är välkomna mot en liten entréavgift. Det kan exempelvis handla om berättarkvällar, foto- eller filmvisning, musikaftnar, pubkvällar, utflykter, kurser eller föreläsningar av varierande slag.

Föreningen har också arbetsdagar, då vi hjälps åt med allehanda sysslor, som exempelvis att underhålla byggnader, sköta ute- och innemiljöerna, registrera och märka föremål eller förbereda inför olika arrangemang.

Läs mer om våra publika aktiviteter i programkalendern och kom med du också!


 


© Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening